DuurzaamheidDuurzaam Festival

Ubuntu Festival gaat prat op zijn duurzame organisatie en zijn inhoudelijke werking met de SDG’s als rode draad. In 2016 werd Ubuntu Festival nog beloond met de GroenVent Award als meest duurzaam festival van Vlaanderen. Met die beloning als motivatie hebben we sindsdien niet meer stilgezeten. We schakelden over op herbruikbare bekers, stelden droge composttoiletten op en beperkten onze afvalproductie.

Sinds 2017 meten we onze CO² productie. Niet alleen op het festival zelf, maar ook tijdens de organisatie doorheen het jaar. We zullen trachten om zo veel mogelijk CO² lokaal te compenseren door het gratis aanbieden van boompjes en struikjes aan bezoekers en door het aanplanten van een bos in samenwerking met Natuurpunt.

SDG's

VZW Ubuntu Festival onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s)

Elk onderdeel van het festival wordt gekoppeld aan één van de 17 Social Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn gekoppeld aan 169 “targets” en vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. We hebben bij elk onderdeel, elke organisatie, aandacht of onze acties beantwoorden aan één van de beschreven targets en trachten hiermee onze impact zo veel mogelijk te beperken. Dat gaat van het besparen van water door droge toiletten tot het engageren van sociaal zwakkere groepen in onze organisatie. We besteden ook aandacht aan het sensibiliseren van bezoekers en trachten hen met workshops en animatie zo goed mogelijk te informeren over verschillende doelstellingen binnen de SDG’s. Steeds op een attractieve, laagdrempelige en speelse manier zonder de belerende vinger boven te halen.

 • SDG 1 - Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 • SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 • SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • SDG 6 - Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 • SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 • SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 • SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 • SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 • SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 • SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 • SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 • SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Ubuntu Festival, een duurzaam festival?

De GroenEvent scan van OVAM was een nulmeting en vormt de basis van waaruit we nu vertrekken om het festival verder duurzaam te ontwikkelen. De ontwikkeling gebeurt in fases en zal steeds opgevolgd en beoordeeld worden door dezelfde GroenEvent scan van OVAM. In 2016 viel Ubuntu dan ook in de prijzen als duurzaamste middelgroot festival van Vlaanderen.

Afval

Een concreet uitgetekend afvalplan en duidelijke afspraken met de gemeente wordt opgesteld. Alle medewerkers worden geïnformeerd en kunnen zelf het goede voorbeeld geven en waar nodig de bezoekers informeren. Een milieu- of duurzaamheidscharter wordt opgesteld voor leveranciers/partners, aangepast aan hun product of diensten, gebaseerd op de verschillende onderdelen.

We willen zwerfvuil vermijden, daarom is er een verbod op flyers, voorzien we herbruikbare bekers, zijn er voldoende afvalbakken die op regelmatige basis geledigd worden. Al het verzamelde afval wordt gemeten en zoveel mogelijk gerecycleerd. 

Catering

Op het terrein gebruiken we herbruikbare bekers. Eigen drank (pmd, flessen,enz…) wordt niet toegelaten. Drank wordt zo veel mogelijk uit vaten getapt en waar nodig uit retour flessen. Backstage, bij medewerkers en artiesten wordt geen plastieken servies gebruikt zoals bij onze foodstands, maar voorzien we in samenwerking met Kringloop Winkel glazen, bestek en servies.

Catering is lokaal en seizoensgebonden, biologisch en indien mogelijk met een Fair Trade keurmerk. Voedseloverschotten worden weggeschonken aan Welzijnsschakels. Cateraars moeten voldoen aan onze voorwaarden rond milieubewust cateraar en er is geen ambulante verkoop toegestaan.

Energie en Water

We maken gebruik van ecologische toiletten. Hier komt geen water en/of chemische producten aan te pas. Het vuil wordt verzameld in een daarvoor voorziene compostbak in het park. Er worden milieuvriendelijke afwasmiddelen, zepen en reinigingsproducten gebruikt. Een “energiewatcher” zal het verbruik meten en gaat op zoek naar onnodige energieverbruikers zoals onnodige verlichting, lekkende wateraansluiting… Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van LED verlichting. Ook met catering, food en non food standhouders worden energiebesparende afspraken gemaakt


Sociale duurzaamheid

Een nauwe samenwerking met Welzijnsschakels moet ook kansengroepen betrekken bij het evenement. Het festival en de workshops zijn laagdrempelig en gratis. In samenwerking met OCMW Boom wordt een verschoon- en borstvoedingsruimte ingericht. Er wordt een rolsstoelpodium voorzien en een toegankelijke weg er naartoe.

Mobiliteit

Bezoekers worden aangeraden om met het openbaar vervoer, te voet of de fiets het festival te bezoeken. Leveranciers en diensten zijn vooral afkomstig uit de regio. Vanop de parkings wordt de wandelafstand naar het evenement duidelijk aangegeven. 

Materialen

Er wordt nauw samengewerkt met Ecoso Kringwinkels Rupel-Willebroek-Mechelen. Materialen in de medewerkers en backstage zone zijn herbruikbaar en gerecycleerd. Ook de workshops werken in grote mate met materialen aangeleverd door de Kringwinkel. Er wordt een weggeefplein/ruilstand voorzien met materialen uit de kringwinkel. Waar mogelijk maken we gebruik van deelsystemen.

Ruimtes

We maken gebruik van bestaande infrastructuur. Bomen ondervinden geen schade door het aanbrengen van signalisatie en worden zo veel mogelijk ontzien. Natuurgevoelige plaatsen en groen zones worden in kaart gebracht. Waar mogelijk brengen we in de groene zones sensibiliserende plakkaten aan met een waarschuwing tegen wildplassen en zwerfvuil. Gevoelige plaatsen worden afgezet met dranghekken. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd.

Dus...?

Het mag duidelijk zijn dat hiermee de lat voor deze editie van het Ubuntu Festival enorm hoog ligt en dat dit een heuse uitdaging zal zijn. Niet elk doel zal haalbaar blijken en juiste keuzes zullen gemaakt moeten worden. De gestelde doelen hebben immers niet alleen een impact op de vrijwilligerswerking maar ook op de beschikbare financiële middelen. Na evaluatie zal moeten blijken welke doelen bijgesteld moeten worden en waar we nog meer ambitie mogen hebben.